Hoppa till innehåll

SUPPORT

I vår kollektion finns golv med olika typer av installationer. Vi hänvisar till installationsanvisningarna som finns i förpackningarna för slutgiltiga detaljer. Men nedan finns generella råd och riktlinjer. Är det något man känner sig osäker på är man varmt välkommen att höra av sig till sin återförsäljare eller oss.

INSTALLATION & SKÖTSEL

FÖRBEREDELSER

Acklimatisera golvet i minst 48 timmar i rumstemperatur och inom 30-60 % relativ luftfuktighet innan installation påbörjas. Har golvet varit utsatt för riktigt låga temperaturer eller fuktiga förhållanden kan det behövas längre tid. Öppna inte boxarna innan installationen.

Alla brädor ska synas noggrannt för defekter innan installation. Brädor med synliga fabrikationsfel ersätts enbart med nytt material eller prisavdrag. Installatören ansvarar för att säkerställa att det finns tillräckligt ljus för att kunna avsyna brädorna.

Golvet kan läggas på alla stabila underlag. Mjuka underlag såsom heltäckningsmattor ska tas bort.Se till att underlaget är jämnt, plant, torrt och utan lösa partiklar.

Undergolvets jämnhet ska vara inom:
+/- 3 mm mätt över 2 m
+/- 2 mm mätt över 1 m
+/- 1,2 mm mätt över 0,25 m

Om golvet ska läggas på ett äldre trägolv ska läggningsriktningen vara vinkelrät mot det befintliga.

Installation ska inte ske samtidigt eller i nära anslutning till flytspackling, målning, tapetsering eller andra arbeten som innebär hastig och kraftig förändring av den relativa luftfuktigheten där golvet ska installeras.

Om golvet ska täckas med skyddspapp efter installationen så får man aldrig fästa tejpen direkt på golvytan då det kan skada lacken eller orsaka färgförändringar. Lägg pappen omlott och fäst tejpen på pappen.

Golvet är konstruerat för att installeras flytande. Vill man limma golvet mot undergolvet gäller limtillverkarens instruktioner.

I en flytande installation får golvet inte hindras i sina naturliga rörelser som beror på  inomhusklimatets variationer över året. Det innebär att golvet inte får gå emot vertikala byggdelar eller tyngas ner av inredning såsom till exempel köksöar, köksskåp, kaminer eller motsvarande.

fukt i undergolvet

Alla undergolv; betong, trä, keramik etc måste vara torra enligt:
– Trä – till exempel golvspånskiva, ska hålla en fuktkvot på max 8 %.
– Betong – ska vara torkat till minst 85 % RF.
– Gips – maximala fuktinnehållet får vara < 0,5 CM%.

Innan installationen ska undergolvets fuktinnehåll kontrolleras och dokumenteras.

Alla fuktrelaterade typer av golv kräver en ångspärr. 

En åldersbeständig och diffusionstät folie om 0,2 mm och med minst 200 mm tejpat överlapp, ska läggas ut samt vikas upp längs väggarna. Golv ovanpå så kallad torpargrund måste skyddas med diffusionstät folie. Ovanpå folien rekommenderas ett ljuddämpande underlagsmaterial såsom till exempel lumppapp. Underlagsmaterial ska läggas ”kant i kant”. Tejpa gärna skarvarna.

golvvärme

Golvet kan kombineras med golvvärme under förutsättning att vissa generella grundregler följs.

– Golvets yttemperatur får aldrig överskrida 27° C på något ställe. Detta gäller även under mattor och möbler.
– Golvvärmesystemet får vara elektriskt eller vattenbaserat.
– Varje rum måste regleras av egen termostat. Saknas termostat kan sprickbildningar eller lamellsläpp ej reklameras.
– Elektrisk golvvärme får vara maximalt 60 watt/kvadratmeter.
– Rummet ska alltid ha en relativ luftfuktighet inom 30-60 %.
– Undergolvet ska utföras enligt värmetillverkarens anvisningar, varvid ett intyg om föruppvärmning och kontroll innan golvläggningen ska kunna uppvisas.
– En ångspärr ska alltid placeras direkt under underlagsmaterialet.
– Golvvärmen ska alltid stängas av två dygn innan golvet läggs in. Det får slås på igen först en vecka efter att golvet installerats. Temperaturen – höjs stegvis grad för grad för att inte chocka golvet.
– Om systemet varit avstängt under en period ska systemet slås på med stegvis ökning av temperaturen.
– Alla övriga krav i denna läggningsanvisning måste uppfyllas.

skötsel och underhåll

Oljade trägolv

Våra oljade trägolv är redo att användas från start utan extra behandling. Men det går alldeles utmärkt att förstärka skyddet och fräscha upp ytan redan från start om man önskar. Då gäller instruktioner från tillverkaren av det material man vill applicera på ytan. För löpande underhåll kan det behövas underhållande inoljning 1-2 ggr per år beroende på hur mycket golvet används och hur starkt skydd av ytan man önskar.

Lackade trägolv

Ett lackat trägolv är ett tåligt och lättskött alternativ. Här är våra  enkla rekommendationer för att hålla ditt trägolv fräscht så länge som möjligt.
Använd alltid en dörrmatta vid entrén. Sand och smuts kan repa golvet. Fäst möbeltassar avsedda för trägolv under alla möbelben för att undvika repor.

Golvet får aldrig utsättas för vätska. Om vätska spills måste det torkas upp omedelbart.

Daglig skötsel görs med torra städmetoder som till exempel dammsugning eller moppar av microfiber. Vid behov av våta städmetoder får en mycket väl urvriden trasa användas. För svårare fläckar används ett rengöringsmedel avsett för lackade trägolv enligt medeltillverkarens instruktioner.

Det bästa inomhusklimatet för både människor och trägolv är 30-60 % relativ luftfuktighet vid en temperatur av 20°C. Vintertid kan luftfuktigheten sjunka drastiskt vilket kan medföra fogöppningar och sprickor. Det är golvägarens ansvar att kontrollera att den relativa luftfuktigheten inte går utanför vad som kan vara skadligt för golvet.

Du kan se fram mot många ljuvliga år med ditt nya trägolv!